Central Asia

Mongolia, August 2013

Uzbekistan, April 2014

Tajikistan, Kyrgyzstan 2015

Uzbekistan
Uzbekistan - Bukhara
Uzbekistan
Mongolia - Ulan Bator
Mongolia - Ulan Bator
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia - Gobi Desert
Mongolia - Gobi Desert
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Kyrgyzstan - Peak Lenin
Tajikistsan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan
Tajikistan